ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH
  ค้นหาใน สตส.พช.


  

ติดต่อเรา ร้องเรียน ร้องทุกข์
สตท.6
สตส.พิจิตร
สตส.สุโขทัย
สตส.พิษณุโลก
สตส.นครสวรรค์
สตส.อุตรดิตถ์
 
 
4M
 
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังขับเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
…………………………………………….
--------------------------------
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังขับเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------
 
---------------------------------------
วิสัยทัศน์ กตส. 2560 - 2565 :
"ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกร https://web.ocsc.go.th/forking/
มีความเข้มแข็งด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้”

"By the year 2021, the strength of finances and accounts
of cooperatives and farmers will be of good quality and reliable.”
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
  สตส.เพชรบูรณ์ ร่วมโครงการเข้าวัดปฎิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ประจำปี ๒๕๖๔
วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๓๐ น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์ นำโดยนางวราภรณ์ สุจริต นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ และนางสาวอาทิตยา พรมทา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ร่วมโครงการเข้าวัดปฎิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีนายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และท่านเจ้าคุณพระศรีพัชโรดม เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมคณะสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์ ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่ 23 สิงหาคม 2564 นางสมยงค์ ปานสุดหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์ และบุคลากรในสังกัด ได้เข้าร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  สตส.เพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของสหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.เพชรบูรณ์ (สอง) จำกัด ผ่านวีดีโอคอล แอปพลิเคชัน Line
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์ โดยนางสาวปิ่นแก้ว ศรีธรรม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ของสหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.เพชรบูรณ์ (สอง) จำกัด ผ่านวีดีโอคอล แอปพลิเคชัน Line
  สตส.เพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อรับรองงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ของสหกรณ์การเกษตรชนแดน จำกัด ผ่านระบบ Zoom Meeting
วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์ โดยนางสาวปิ่นแก้ว ศรีธรรม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อรับรองงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ของสหกรณ์การเกษตรชนแดน จำกัด ผ่านระบบ Zoom Meeting พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานกับคณะกรรมการดำเนินการ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์
  สตส.เพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของสหกรณ์การเกษตรหล่มเก่า จำกัด ผ่านวีดีโอคอล แอปพลิเคชัน Line
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์ โดยนางสาวปิ่นแก้ว ศรีธรรม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ของสหกรณ์การเกษตรหล่มเก่า จำกัด ผ่านวีดีโอคอล แอปพลิเคชัน Line พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานแก่คณะกรรมการดำเนินการและสมาชิกสหกรณ์ โดยผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 31 มีนาคม 2564 สหกรณ์มีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 10,993,614.61 บาท ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์ ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2564
วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์ นำโดยนางสาวกมลลักษณ์ นิลดี นักวิชาการตรวจสอบบัญชี พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ “งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Filed Day) ) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2564” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อถ่ายทอดความรู้จากเกษตรกรต้นแบบ เผยแพร่เทคโนโลยีของหน่วยงานต่างๆ ให้กับเกษตรกรใน
  สตส.เพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อรับรองงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ของสหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค. เพชรบูรณ์ จำกัด ผ่านระบบ Zoom Meeting
วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์ โดยนางเนตรดาว ศรีนวลนัด นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อรับรองงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ของสหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค. เพชรบูรณ์ จำกัด ผ่านระบบ Zoom Meeting
  สตส.เพชรบูรณ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 09.00 น. นางสมยงค์ ปานสุด หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อน้อมลำลึกถึงพระเกียรติคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมีนายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
อ่านข่าวทั่งหมด     
 
 
0
 
 
 ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ

ติดต่อ/สอบถาม งานสอบบัญชี / สอบถามเกี่ยวกับโปรแกรม กรมตรวจฯ 0 0

แจ้งปัญหา / ร้องเรียน / คุยกับผู้สอบบัญชี 0 0

ถาม-ตอบ / เกษตรอาสาสมัครด้านบัญชี 0 0

แนะนำ / ติชม / แจ้งข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ / ชวนคุย / อื่น ๆ 0 0
FONTSIZE
 
 

ข่าวด่วน
 
 
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด

 
 
 
 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 

บริการ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์ 43 หมู่10
ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056 720 613 โทรสาร 056 720 613 มือถือ 086 449 3730 อีเมล์
cadpcb@cad.go.th
| นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย - นโยบายเว็บไซต์ - คำสงวนลิขสิทธิ์ - นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล - แสดงการปฏิเสธความรับผิด |
แสดงผลใน Google Chrome ที่ความละเอียด 1366x768 Pixel