นายสมปอง อินทร์ทอง
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
 
 
 


สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 จัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร "การจัดทำบัญชีของสหกรณ์” และ "การจัดทำงบการเงินของสหกรณ์” โดยมี นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม ณ โรงแรมพูลสุข เรสซิเดนท์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อเร็ว ๆ นี้ การอบรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่บัญชี หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้จัดทำบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในสังกัดสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 รวม 10 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร นครสวรรค์ กำแพงเพชร ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน จำนวน 60 คน ได้รับ ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี เอกสารประกอบรายการบัญชี ตลอดจนขั้นตอนและวิธีการ จัดทำบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์ สามารถนำไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้สหกรณ์มีระบบการควบคุมภายในที่ดี สามารถปิดบัญชีและประชุมใหญ่ ได้เร็วขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อมวลสมาชิก รวมทั้งจะทำให้เป็นที่เชื่อถือต่อบุคคล ภายนอกด้วย

FONTSIZE
 

ข่าวด่วน
 
ข่าวประกาศ